תקנונים וטפסים

קייטנות "בתי הספר של החופש הגדול"משרד החינוך וקייטנות גני הילדים:

השתתפות הילד בקייטנה מותנה בהגשת אישור הצהרת בריאות וטופס ליווי חתום על •ידי אחד ההוריםלא יתאפשר רישום לאחר סיום מועד ההרשמה•לא יתאפשר רישום חלקי•בתאריך 7.8.22, ט’ באב, לא תתקיים פעילות.• ארוחות בוקר: בתי ספר - יש להביא כריך ושתיה מהבית
גני ילדים - כולל ארוחת בוקר ביטולים: ניתן לבטל את ההשתתפות בקייטנה בהחזר תשלום מלא, עד ליום סיום ההרשמה 23.6.2022 ויתאפשר בכתב במייל בלבד.
לא ניתן לבטל רטרואקטיבית קייטנה ולהזדכות בגינה. בית עמנואל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד בקייטנה בשל התנהגות או מעשים המפריעים למהלך התקין של הקייטנה

הנחות: בן משפחה שני - 50% הנחה. בן משפחה שלישי ומעלה - ההשתתפות ללא עלות. ההטבה הינה על מחיר הקייטנה הנמוך מבניהם. בנוסף, הורים יחידים- 25% הנחה על הילד הראשון.עולים ופליטים שהגיעו בשנת 2022 - ללא עלות. ילדים עם צרכים מיוחדים - 50% הנחה, בכפוף להגשת אישור ביטוח לאומי במייל, בציון שם הקייטנה אליה נרשמתם.וועדת הנחות - לא תקפה לפעילות "בתי הספר של החופש הגדול" / גני הילדים.הרישום באתר יעשה במחיר המלא וההנחה תנתן במעמד החיוב

קייטנות מקצועיות, סדנאות ומחנות קיץ

השתתפות הילד בקייטנה מותנה בהגשת אישור הצהרת •בריאות וטופס ליווי חתום על ידי אחד ההוריםלא יתאפשר רישום חלקי•פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של משתתפים.•מספר המקומות מוגבל•תכנית הקייטנה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת •ההנהלהבתאריך 7.8.2022, ט' באב, הפעילות תסתיים בשעה 13:00• ארוחת בוקר: יש להביא כריך ושתייה מהבית. ביטולים: ביטול השתתפות בקייטנה בהחזר תשלום מלא, עד 10 ימים לפני מועד פתיחת קייטנה. לאחר מועד זה ינוכו דמי ביטול בסך 50 ₪. ביטול יתאפשר בכתב בלבד במייל:mbe@ramat-gan.muni.il

אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו היעדרות בגין מחלה/בידוד: החזר כספי יאושר לאחר 5 ימי היעדרות רצופים ומעלה זאת בכפוף להגשת בקשה בכתב בצירוף אישור רפואי מתאים/ אישור בגין בידוד. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ7- ימים ממועד סיום הקייטנה. תקופת הסתגלות של יומיים ראשונים בלבד! במקרה של ביטול בטווח יומיים אלו ינוכה, בנוסף לדמי הביטול, הסכום היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה ועוד יום נוסף, לאחר מכן לא יתאפשר החזר כספי. בית עמנואל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד בקייטנה בשל התנהגות או מעשים המפריעים למהלך התקין של הקייטנה.

הנחות: בן משפחה שני - 10% הנחה מהמחיר הנמוך. בן משפחה שלישי ומעלה 10% הנחה על כל ילד. מעבר למוגדר מעלה, ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, הניתן להורדה מאתר האינטרנט או לקבלו במשרדי החברה. אין כפל הנחות.

.ט.ל.ח

מייל לפניות בכתב: mbe@ramat-gan.muni.il

 
 
בקשות להנחה לפעילויות בית עמנואל  יש להגיש החל מחודש מאי עבור שנת הלימודים  הבאה
יש למלא את הטופס ולצרף אליו מסמכים רלוונטיים בהתאם להנחיות המופיעות בטופס הבקשה
 
את הטופס המלא והמסמכים  יש לשלוח במייל אחד  לכתובת
 
 
 

בית עמנואל (חל"צ) מברכת אתכם, הורים וילדים יקרים, על שבחרתם לשתף ולהשתתף בפעילויות השונות אותן מקיימת החברה במהלך שנת הפעילות.


1 . אופן ותנאים לרישום:
רישום באמצעות האינטרנט יתקבל במשרדי החברה רק לאחר השלמת הפרטים האישיים, פרטי אמצעי התשלום, הצהרת הבריאות וסימון שדות החובה. אישור סופי בדבר רישום ילדיכם
לפעילויות החברה השונות, יינתן להורים לאחר סיום תהליך ההרשמה ומילוי הטפסים השונים (דוגמת טופס ליווי והצהרת בריאות), וייכנס לתוקף עם ביצוע החיוב הראשון. האחריות על מילוי טופסי בריאות וליווי חלה על הרושם ומהווה תנאי לקבלה לפעילות.
פתיחת קבוצת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים, בהתאם לסוג הפעילות שנקבע מראש. אין אפשרות לרישום חלקי עבור הפעילויות, וכך גם אין אפשרות לתשלום חלקי.
בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות לשנות התוכניות והתכנים לפי שיקול דעתה.
תוכנית הפעילות והנחיות לנרשם יועברו לנרשמים בסמוך למועד פתיחת הפעילות.

2 . אמצעי ותנאי תשלום:
התשלום בגין הפעילות מתבצע בתחילת כל חודש עבור הפעילות של אותו החודש.
אמצעי התשלום ופריסת התשלומים תלויים בסוג הפעילות:
לצהרוני גני הילדים מחודש ספט` - 30 ביוני, ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
לניצנים פלוס בבתי הספר מחודש ספט` - 30 ביוני, ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
למעונות יום מחודש ספט` - 4 באוגוסט, ב- 11 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
לחוגים מחודש ספט` - 30 ביוני ב- 10 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או מזומן.
לקייטנות תלוי בתאריך הקייטנה בד"כ בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או מזומן.
לקורסים וסדנאות למבוגרים בתשלומים תלוי בתאריך הפעילות באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או מזומן.

3 . ביטול השתתפות בפעילות:
בקשות לביטול השתתפות בפעילויות השונות תתקבלנה בכתב בלבד, לכתובת מייל: mbe@ramat-gan.muni.il
ביטול חוגים בכתב בלבד לכתובת מייל : moked-hugim@ramat-gan.muni.il

טלפון משרדי החברה- מחלקת רישום: 03-6757400 שלוחה 2

בניצנים פלוס בבתי הספר ובצהרוני גני הילדים - יש להגיש בקשה לביטול השתתפות בכתב, לכתובת מייל mbe@ramat-gan.muni.il, עד ליום 14 בכל חודש. הביטול ייכנס לתוקפו החל מ15 לאותו חודש, ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי. בקשות שיתקבלו מאוחר יותר ועד ל- 28 בכל
חודש, ייכנס הביטול לתוקפו בתחילת החודש העוקב, ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי החל מתחילת החודש העוקב.לא ניתן לבטל השתתפות לאחר 30.4
במעונות היום- יש להגיש בקשה לביטול השתתפות עד ל- 15 לכל חודש, הביטול ייכנס לתוקפו החל מתחילת החודש שאחריו, בקשות יתקבלו עד 30.4 בלבד כולל.
בקייטנות הקיץ- יש להגיש בקשה לביטול השתתפות בכתב בלבד, עד ליום ה- 23 בחודש יוני, לאחר מועד זה יגבה 50 ₪ דמי טיפול, את הבקשה יש להעביר לכתובת מייל: mailto:mbe@ramat-gan.muni.il
בכל הקייטנות תינתן תקופת הסתגלות של יומיים ראשונים בלבד של הפעילות. בתום 2 ימי הפעילות הראשונים, במידה וההורים מעוניינים לבטל השתתפות ילדיהם, יש להגיש בקשה בכתב בלבד, באמצעות פקס/דואר למחלקה הרלוונטית, ויינתן החזר כספי תוך קיזוז ימי הפעילות בהם
השתתף/ה הילד/ה + 50 ₪ דמי טיפול.
בקשות שתוגשנה לאחר המועדים האמורים מעלה, לא תתקבלנה ולא יינתן החזר כספי.
בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותו/ה של ילד/ה מכל פעילות אשר התנהגות או מעשים שלו/ה ו/או של הוריו/ה יפריעו למהלך תקין של הפעילות, ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים.
בית עמנואל (חל"צ) רשאית להפסיק לאלתר השתתפות ילד/ה בפעילות במידה ולא יכובדו אמצעי התשלום.

4 . החזר כספי בגין היעדרות בשל מחלת הילד/ה
פעילות בניצנים פלוס בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות, החזר יינתן בכפוף לבקשה בכתב ולהמצאת אישור רפואי המעיד על היעדרות הילד/ה למשך 6 ימי מחלה רצופים ויותר. בקשה להחזר + אישור רפואי יוגשו תוך 10 ימים מיום המחלה האחרון, לכל המאוחר.
מעונות היום : ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על 14 יום ברציפות יחויב, בגין תקופת מחלתו בלבד, בתשלום 80% משכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות ובלבד שיוצג אישור רפואי מתאים לתקופת היעדרותו. בגין יתרת הימים בהם ביקר במעון במהלך החודש, ישלם שכר לימוד
מלא עפ"י דרגת הזכאות שנקבעה. בכל מקרה אחר של היעדרות או מחלה לתקופה הקצרה מ- 14 יום- ישולם מלוא שכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות.

5 . החזר כספי בגין היעדרות בשל נגיף הקורונה
במקרים בהם גן/כיתה/ מעון/חוג הופסקה הפעילות עקב כניסת כלל המסגרת לבידוד, יבוצע החזר כספי מלא מהיום הראשון.
במקרים של בידוד פרטני החזר כספי יתבצע לאחר הצגת אישור רפואי או סמס בידוד בכפוף למדיניות החזרי ימי המחלה כפי שנהוג ופורסם בכל מחלקה.

6 . הנחות
בצהרוני גני הילדים /ניצנים פלוס - 2 ילדים משתתפים במסגרת צהרון/ ניצנים פלוס - 10% על הילד השני (מהמחיר הנמוך) 3 ילדים משתתפים במסגרות צהרון/ ניצנים פלוס 10% הנחה על כלל הסכום

7 . פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת החברה
א. החברה תהיה רשאית שלא להפעיל את המסגרות (מעונות, צהרונים, ניצנים, חוגים) בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת החברה כגון: מלחמה, מזג אוויר, מגיפה וכד` במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם המסגרת לא פעלה. ההחלטות
באשר להפעלת המסגרות יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה של מסגרות חינוך בלתי פורמאליות.
ב. במקרה של שביתה מלאה, תבחן אפשרות להפעיל את המסגרות בשעות הבוקר (מעונות, צהרונים, ניצנים) החל מהיום השלישי לשביתה. דהיינו החל מהשעה 07:30 ועד לשעה 16:30 .בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף . זאת על בסיס רישום מוקדם.
ג. מובהר כי פעילות המסגרות מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשות החברה את השטח הדרוש לשם כך. החברה לא תהיה אחראית כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי העיריה או
החברה שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין בחברה/ איחוד מסגרות.


ברכות על רישומכם לחוג בבית עמנואל, אנו מאחלים לכם שנת פעילות פורייה ומהנה.
בית עמנואל שמים לעצמם כיעד שיפור איכות רמת ההדרכה ומתן שירות אדיב ומקצועי.

המרכזים הקהילתיים של בית עמנואל פועלים בימים ובשעות בהתאם ללוח הפעילות המופיע באתר.

במהלך החודשים בהם חלים חגי תשרי מחיר החוגים יקבע לפי מספר השיעורים בפועל.
בשאר החודשים התשלום יהיה עבור חודש פעילות מלא. בחישוב מחיר החוגים שוקללו ימי החופשה החלים במהלך השנה.

הרשמה/ביטול/העברה תתבצע במוקד החוגים בטלפון 073-3438333 בין השעות 9:00-12:00 ו 16:00-19:00.
הרישום לחוגים מתבצע באמצעות המחאות או בכרטיס אשראי, בתשלום מראש לכל השנה.

כיצד מבטלים השתתפות בחוג?

אם החלטתם לבטל את השתתפותכם בחוג, עליכם להודיע על כך למוקד החוגים עד לתאריך 24 בכל חודש.
המשתתף בחוג יסיים את פעילות החוג והתשלום של אותו החודש, והחל מה-1 לחודש שאחריו
לא ישתתף יותר בחוג.
לא ניתן לבטל השתתפות בחוג לאחר ה- 18 באפריל – לאחר מועד זה אין החזר תשלום בגין הפעילות.

כיצד מבצעים העברה מחוג לחוג:

עליכם להודיע למנהל\ת המרכז על רצונכם לעבור לחוג אחר. העברה מחוג לחוג תתבצע רק
בתחילת כל חודש – לא תתאפשר העברה מחוג לחוג במהלך החודש. הפרשי העלויות יערכו בהתאמה.

כללי:
•בית עמנואל שומרים לעצמם את הזכות לשנות או להחליף מועדי החוגים ומדריכים .
•הרשמה לחוג לאחר השתתפות בשיעור ניסיון כרוכה בתשלום עבור שיעור זה .
•במקרה של היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
•במקרה של בעיית משמעת, רשאי מנהל/ת מרכז החוגים להפסיק את פעילות המשתתף .
•החזר תשלום בגין ימי מחלה יאושר לאחר הצגת אישור מחלה רצופה של 14 יום ומעלה
יש להגיש אישור מחלה עד חודש מיום המחלה.
• מופעים, תחרויות, ספרי לימוד, ביגוד, חומרים שונים וכל ציוד או אביזר אחר לעבודה מעשית
אינם כלולים במחיר החוג, אלא אם צוין אחרת.

בית עמנואל עושים הכול למען הצלחת פעילות החוגים במרכזיםטלפון מוקד החוגים 073-3438333

ווצאפ מחלקת חוגים 052-3463063